Romantic Love Status For Whatsapp In Malayalam | Latest and Updated

Love Status For Whatsapp In Malayalam

***** Romantic Love Status For Whatsapp In Malayalam *****

ലൈഫ് കേവലം തൻറെ വരുന്ന സുന്ദരി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എന്റെ ദിവസം പ്രെറ്റി സുന്ദരി ശേഷം

ആർ മറക്കരുത് സമയം അവർ വീണ്ടും ഓർക്കാൻ കോണി 

ഞാൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ നാം ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 

***** Love Status For Whatsapp In Malayalam Font *****

സ്നേഹം ആ ദിവസങ്ങളിൽ ചീത്തയുമായ ഒന്നാണ് അവർ സത്യവും ചെളി വീട്ടിൽ ആയിരുന്നു

 അവയേക്കാൾ അവർ പ്രതികാരപൂർവം ഞങ്ങൾ. എന്നെ വീണ്ടും വിടാൻ വരുവിൻ 

അഷ്രഫ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കരുതുന്നു ഞാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും അതുചെയ്യണം ചെയ്തു 

Top Malayalam Travel Status | യാത്ര status | യാത്ര Quotes

***** Malayalam Whatsapp Status Sad *****

ഒരു ഡോക്ടറെ ചികിത്സിക്കാൻ ഇല്ല സ്നേഹം, മാറാത്തതും വെറും ചെയ്യാതിരിക്കുക

ന്റെ ഈ സാഹചര്യം എടുത്തുകൊള്ളട്ടെ നാം ബഹുദൂരം ട്യാലിന് നിന്നുള്ളവരാണ്.>

അതെ, അവർ വഴിയെ വെന്തു തികച്ചും നിലാവിൽ നടക്കേണ്ടുന്ന .

***** Malayalam Short Status For Whatsapp *****

ആർ എന്തു കൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കരായ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും സമയങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ .

അത് ഹൃദയങ്ങളിലെ കേടുവരുത്തുന്ന വേണം അങ്ങനെ സുരക്ഷിതം ബന്ധങ്ങൾ തുടരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 

 രസകരമായ ഒരു കഥ യാതൊരു രാജ്ഞി തന്നെയല്ലേ .

***** Malayalam Whatsapp Status Quotes *****

എന്നെ നിർമ്മിക്കുക മോശെ ചെയ്യാൻ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ നിയമം നേരിടേണ്ട .

 ബ്രൈറ്റ് ഫോറം ഈ സൌന്ദര്യം ബ്ലൈൻഡ്സ് കൂടിക്കാഴ്ച ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഞാൻ മത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു .

 ജീവിത യാത്രയിൽ പ്രതീക്ഷകളും സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു അത് ഒരു നീണ്ട ജീവിതം നയിക്കാൻ ഇഷ്ടാ .

***** Whatsapp Malayalam Typing *****

നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഇടൂ മുറിവുകൾ നിറഞ്ഞു? ഈ ക്രൂരമുഖം അവ ഓടിപ്പോകും വേണം.

 ചോദ്യങ്ങളൊന്നും കണ്ണും അടയാളങ്ങളും ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കാൻ വേണം.

വിഷയമല്ല സംഭവിച്ചത്. നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പോള് നിങ്ങളുടെ എന്തു ചെയ്യും. ഞാൻ എപ്പോഴും നിന്നെ സ്നേഹിക്കും. ഞാൻ അതു സത്യം

Love Status For Whatsapp In Malayalam

***** Malayalam Love Status For Whatsapp *****

അവളുടെ പുഞ്ചിരിയിൽ ഞാൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ മനോഹരമായ എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ

ഞാൻ നിന്നെ ഒരു കുളി എയർ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാണ്. അതു വെറും ഒരു ചെറിയ എനിക്ക് നശിപ്പിക്കുമെന്നു

 ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന

***** Love Status In Malayalam Font *****

ദൂതന്മാർ ഞാൻ ഏറ്റവും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സ്നേഹിച്ച എന്തു ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയും.

 സ്നേഹം സങ്കീർണ്ണമായ അല്ല, ജനം.

 റോസസ് ചുവന്ന ഒകെയാണ് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു കാരണം എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല ചെയ്യരുത് നീല ആകുന്നു.

Read :

Top 42 Friendship Quotes In Malayalam | സൗഹൃദം Quotes | 2017 Special

***** Malayalam Love Words *****

ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു വാശിപിടിക്കും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വളരെ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു മാത്രം വിശ്വാസികളായ.

 നിങ്ങൾ എന്നെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു “ഞങ്ങൾ” ഉണ്ടാക്കേണം.

 നിങ്ങളുടെ കലോത്സവങ്ങൾ പുഞ്ചിരി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സമരങ്ങളും യുദ്ധത്തിന്നു ആവശ്യമുള്ളു.

***** Malayalam Love Messages *****

ചില സ്നേഹം, ചില സ്നേഹം രണ്ടു. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്നാണ് സ്നേഹിക്കുന്നു.

 അവളുടെ പുഞ്ചിരിയിൽ ഞാൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ മനോഹരമായ ചിലത് കാണുന്നു.

ഞാൻ നിങ്ങളോടു കൂടെ ഓടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എവിടെ നിങ്ങൾക്കും ഇല്ലല്ലോ.

***** Malayalam Love Messages To Girlfriend *****

ഞാൻ ഇപ്പോഴും ദിവസേന വീഴും.

 ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന. സൗന്ദര്യം സ്നേഹത്തിൽ

 ഒരു ഹൃദയം പഴകിയാലും ഒരിക്കലും.

Love Status For Whatsapp In Malayalam

***** Malayalam Love Messages To Boyfriend *****

 ഞാൻ നിന്റെ സ്നേഹം catastrophically ആകുന്നു.

 കിസ് എന്നെ, നിങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇതാ, എന്നെ സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കൊടുക്കും ചെയ്യാം.

 ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്നേഹം ചിറകു ഇല്ലാതെ. 18. ലൈഫ് രക്തമാകുന്നു. സ്നേഹം മെസ്സിയർ ആണ്.

*****  Malayalam Love Messages For Husband *****

  നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഞാൻ നിന്നെ ചുംബിക്കുന്നു കാണാം, നാളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ മിസ്സ്.

 സ്നേഹം താപം ആണ്. നിങ്ങൾ മധുരം. എപ്പോഴാണ് രണ്ടു ചുണ്ടുകളും യുദ്ധപ്രാപ്തന്മാരായ. സ്നേഹം പൂർത്തിയായി.

 ഞാൻ എന്തു സ്നേഹമാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ആണ്.

***** Malayalam Love Messages And Love Poems *****

ജീവിത കഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാ നീ എന്നെ ജാമ്യം തന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ ജീവിതം, മനോഹരവും അല്ഭുതകഥയായി മാറി. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു.

ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കൊന്നു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷേ എനിക്ക് ശരിക്കും നിത്യമായി പ്രണയം എന്നേക്കും ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

വളരെ വെറും ആകർഷണം, മോഹം വാത്സല്യവുമാണ് അധികം ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം സത്യസന്ധതയും കെയർ വാത്സല്യവും ആയാല്. എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടം ആണ്.

***** Malayalam Love Quotes For Her  *****

നമ്മുടെ വിവാഹത്തിൻറെ മികച്ച ഭാഗം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടക്കുരുതി കണ്ണിൽ രൂപം ഇപ്പോഴും എന്നെ ജീവനോടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പെൺകുട്ടി പോലെ അനുഭവം നൽകുന്നു എന്നതാണ്. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു.

വിരുദ്ധധ്രൂവങ്ങൾപോലെ ആകർഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്കിൽ ആരാണ്? ഞങ്ങൾ വിരുദ്ധധ്രൂവങ്ങൾപോലെ അല്ല പോലും, ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു തന്നെ.

മാഗസിനുകൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത് പോലെ തികഞ്ഞ ഭർത്താവിനെ പുറത്തുകടക്കാൻ ഇല്ല. എന്നെക്കൊണ്ടു – അവൻ ഇതിനകം എടുത്തു കരുതുന്നത്. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു.  

***** Malayalam Love Messages Images *****

ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവരും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു തികഞ്ഞ ഭർത്താവ് കുറിച്ച്, ഒന്നോ രണ്ടോ പഠിക്കണം. ഞാൻ നിന്നെ വശ്യത സ്നേഹിക്കുന്നു.

ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ മാത്രമാകുന്നു നീ എപ്പോഴും എന്റെ വേണ്ടി നേരുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞു വെറും കാരണം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നന്ദി.

***** Love Status For Whatsapp In Malayalam *****

ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാറ പോലും ഞാൻ നിന്നെ വിവാഹം വന്നേനെ നിന്നെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നു.

 ഞാൻ നിങ്ങളെ ചോക്ലേറ്റ് ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു നിർത്താം, പക്ഷേ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു.

ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിതത്തിന് സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു വേണ്ടി ജീവിതം. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു.

If you enjoyed these status don’t forget to inform us ,as we are soon sharing Malayalam Love Messages Photos ,Malayalam Love Dialogues Photos ,Malayalam Love Words Wallpapers with our viewers.You will soon be able to read Malayalam Love Stories Pdf , Malayalam Love Quotes In English ,Malayalam Love Letters Pdf.Girls can use Malayalam Love Quotes For Him as more quotes are on the way…stay tuned.

Read More :- 

Romantic Love Status For Whatsapp In Kannada

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.